Heimische Orchideen in Wort und Bild.
door/by Norbert Novak.

Veel kleurenfoto’s en enkele pentekeningen / many colour phots and some pen drawings.
113 pp., 2010, Leopold Stocker Verlag, Graz, Austria.
Taal = Duits. Formaat = A5.

ISBN 978-7020-3-1261-8

nederlandsenglishdeutsch

 

The chapter ‘Systematics, Taxonomy and Nomenclature’ by Manfred A. Fischer (pp. 6-14) shows in a very simplified way and on the basis of a diagram (p.7) the orchids in the plant system. For those who read something about the orchid system for the first time, this might be an introduction. Other useful information: ‘Änderungen der Taxonomie’ about the changes in taxonomy; ‘Was ist eine Art, was eine Unterart?' explains what a species is, a subspecies, variety (var.) and form (forma); ‘Taxonomic Probleme’ is about typical phenomena in the taxonomy that cause confusion here and there; ‘Wissenschaftliche Benennung (Nomenclatur)’ is about how the plants are named and what the rules are for the naming (International Code of Botanical Nomenclature - ICBN).
The chapter "Morphology, Ecology and Verbreitung" (pp. 15-19) explains ‘Der Bauplan der Orchideen (geminsame Merkmale)’ for both the plants and flowers of European species, the morphological scheme; ‘Standorte (= Habitate)’ discuss the various biotopes where indigenous orchids occur; ‘Verbreitung in Österreich’ is about the cartography, using a grid system (the complete territory of a country, region, region ...), providing insight into the distribution of a specific species in a specific area.
In the chapter ‘Gefährdung und Schutz’ (page 19) we read that the orchids in Austria are under complete protection but that nevertheless a decline in the number of species is a fact due to disturbance of the biotopes.
The chapter ‘Bestimmungsschlüssel’ (pages 20-26) helps to identify the various species in nature in 4 steps. Step 1: ‘Erklärung zu Merkmal 3 (Lippe)’ = characteristic of the lip; steps 2 and 3: ‘Gattungsschlüssel’ = a key in which the genus of a plant can be determined by means of a simple numerical code and a table; step 4 (pp. 23-26) = to determine the species within a genus.
‘Botanische Kenndaten in den Steckbriefen’ (page 26) explains the data on the fiche for each proposed orchid species.
From p. 27 to p. 107 the author introduces the readers to 71 species within the 26 genera that occur in Austria. For each species we read a short description and the following information is given: flowering period, height of the plant, position in the 'Red List' (threat), height of the habitat with respect to the sea level, ecology of the biotope (calcareous, neutral soil, acid soil, shadow or full sun, humidity of the soil), distribution in Austria and Germany (from general to extinct) with reference to explanatory maps on p. 112-113.
On p. 108 the author briefly mentions some natural hybrids.
On p. 108-109 we find a short bibliography and references to related publications.
The book ends with 2 indexes: one with botanical names and one with German names.

Conclusion.
I consider this booklet because of the smaller size as an introduction to the Austrian and by extension to European orchids. It is a handy field guide, especially for those who are still 'novices' in the world of native or European orchids and want to take the time, during excursions, to discover which orchids are in bloom. The ‘Bestimmingsschlüssel’ and the mostly very good photos will certainly help to determine the species found in nature.
top

 

 

Het hoofdstuk ‘Systematik, Taxonomie und Nomenklatuur’ door Manfred A. Fischer (p. 6-14) situeert op toch wel sterk vereenvoudigde manier en aan de hand van een schema (p. 7) de orchideeën in de plantensystematiek. Voor hen die voor het eerst iets lezen over de systematiek van orchideeën kan dit als een inleiding aanzien worden. Komen eveneens aanbod: ‘Änderungen der Taxonomie’ over de veranderingen in de taxonomie; ‘Was ist eine Art, was eine Unterart?’ legt uit wat een soort (species) is, een ondersoort (subspecies), variëteit (var.) en vorm (forma); ‘Taxonomische Probleme’, over toch wel typische fenomenen in de taxonomie die her en der voor verwarring zorgen; ‘Wissenschaftliche Benennung (Nomenclatur)’ over hoe de planten aan hun naam komen en welke de regels zijn voor de naamgeving (International Code of Botanical NomenclatureICBN).
In het hoofdstuk ‘Morphologie, Ökologie und Verbreitung’ (p. 15-19) behandelt ‘Der Bauplan der Orchideen (gemeinsame Merkmale)’ zowel voor de planten als de bloemen van Europese soorten, het morfologisch schema; ‘Standorte (= Habitate)’ bespreek de diverse biotopen waar inheemse orchideeën voor komen; ‘Verbreitung in Österreich’ gaat over de cartografie die a.d.h.v. een rastersysteem (het volledige territorium van een land, gebied, streek…) inzicht biedt over de verspreiding van een bepaalde soort in een bepaald gebied.
In het hoofdstuk ‘Gefährdung und Schutz’ (p. 19) lezen we dat de orchideeën in Oostenrijk volledige bescherming genieten maar dat desondanks er een teruggang van het aantal soorten te bemerken valt ten gevolge van verstoring van de biotopen.
Het hoofdstuk ‘Bestimmungsschlüssel’ (p. 20-26) helpt om onderweg in 4 stappen de diverse soorten te determineren. Stap 1: ‘Erklärung zu Merkmal 3 (Lippe)’ = kenmerk van de lip; stap 2 en 3: ‘Gattungsschlüssel’ = een sleutel waarbij middels een eenvoudige cijfercode en tabel het geslacht (genus) van een plant kan bepaald worden en dan verder stap 4 (p. 23-26) om de soorten binnen een geslacht te determineren.
‘Botanische Kenndaten in den Steckbriefen’ (p. 26) verklaart de gegevens op de fiche bij elke voorgestelde orchideeënsoort.
Vanaf p. 27 tot en met p. 107 stelt de auteur ons 71 soorten voor binnen de 26 geslachten die in Oostenrijk voor komen. Bij elke soort lezen we een korte beschrijving en in de fiche zijn vermeld: bloeiperiode, hoogte van de plant, positie in de ‘Rode Lijst’ (bedreiging), hoogte groeiplaats t.o.v. de zeespiegel, ecologie van het biotoop (kalkrijk, neutrale bodem, zure bodem, schaduw of volle zon, vochtigheid van de bodem), verspreiding in Oostenrijk en Duitsland (van algemeen tot uitgestorven) met verwijzing naar verklarende landkaarten op p. 112-113.
Op p. 108 vermeld de auteur kort enkele natuurhybriden.
Op p. 108-109 vinden we een korte bibliografie en verwijzingen naar gerelateerde publicaties.
Het boek sluit af met 2 indexen: één met botanische namen en één met Duitse namen.

Conclusie.
Ik beschouw dit boekje, ook omwille van het kleinere formaat, als een introductie tot de Oostenrijkse en bij uitbreiding Europese orchideeën. Het is handige veldgids, zeker voor zij die nog ‘novicen’ zijn in de wereld van de inheemse of Europese orchideeën en onderweg de tijd willen nemen om te ontdekken welke orchideeën in bloei te zien zijn. De ‘Bestimmingsschlüssel’ en de meestal zeer goede foto’s zullen op het terrein zeker helpen om de gevonden soorten te determineren.
top

 

 

Das Kapitel ‘Systematik, Taxonomie und Nomenklatur‘ von Manfred A. Fischer (S. 6-14) gibt also mit einem Diagramm (S. 7) sehr vereinfacht die Einordnung der Orchideen vor in Systematik etc…. Für diejenigen, die zum ersten Mal etwas über das Orchideensystem lesen, kann dies als eine Einführung in Systematik etc… gesehen werden. Und weiter: ‘Änderungen der Taxonomie‘ über die Änderungen in der Taxonomie; ‘Was ist eine Art, was eine Unterart?‘ erklärt, was eine Spezies ist, eine Unterart, Varietät (var.) und Form (forma); ‘Taxonomische Probleme‘ über typische Phänomene in der Taxonomie, die hier und da für Verwirrung sorgen; ‘Wissenschaftliche Benennung (Nomenklatur)‘ über die Benennung der Pflanzen und die Regeln für die Benennung (International Code of Botanical Nomenclature - ICBN).
Im Kapitel ‘Morphologie, Ökologie und Verbreitung‘ (S. 15-19) geht ‘Der Bauplan der Orchideen‘ (gemeinsame Merkmale), sowohl für die Pflanzen als auch für die Blüten europäischer Arten, über das morphologische Schema; ‘Standorte‘ besprechen die verschiedenen Biotope, in denen einheimische Orchideen vorkommen; bei ‘Verbreitung in Österreich‘ geht es um die Kartografie, die mit ein Gittersystem (das gesamte Territorium eines Landes, einer Region, einer Region ...) Aufschluss gibt über die Verteilung einer bestimmten Art in einem bestimmten Gebiet.
Im Kapitel ‘Gefährdung und Schutz‘ (Seite 19-) lesen wir, dass die Orchideen in Österreich zwar vollständig geschützt sind, die Artenzahl jedoch aufgrund von Störungen der Biotope abnimmt.
Das Kapitel ‘Bestimmungsschlüssel‘ (Seite 20-26) hilft, die verschiedenen Arten in 4 Schritten auf dem Weg zu identifizieren: Schritt 1 ‘Erklärung zu Merkmal 3 (Lippe)‘ = Charakteristikum der Lippe; Schritt 2 und 3: ‘Gattungsschlüssel‘ = Schlüssel, bei dem die Gattung einer Pflanze anhand eines einfachen Zahlencodes und einer Tabelle bestimmt werden kann, und dann Schritt 4 (S. 23-26) um die Arten innerhalb einer Gattung zu bestimmen.
‘Botanische Kenndaten in den Steckbriefen‘ (Seite 26) erläutert die Daten zu den einzelnen Orchideenarten.
Von p. 27 bis p. 107 informiert der Autor uns über 71 Arten innerhalb der 26 in Österreich vorkommenden Orchideengattungen. Für jede Art lesen wir eine kurze Beschreibung und es werden folgende Informationen gegeben: Blütezeit, Pflanzenhöhe, Position in der Roten Liste (Bedrohung), Höhe des Standortes in Bezug auf den Meeresspiegel, Ökologie des Biotops (kalkhaltiger, neutraler Boden, Säure) Boden, Schatten oder volle Sonne, Feuchtigkeit des Bodens), Verteilung in Österreich und Deutschland (vom allgemein bis ausgestorben) mit Referenz zu die erläuternden Karten auf S. 112-113.
Auf p. 108 erwähnt der Autor kurz einige natürliche Hybriden.
Auf p. 108-109 finden wir eine kurze Bibliographie und Verweise auf verwandte Publikationen.
Das Buch endet mit zwei Indizes: einer mit botanischen Namen und einer mit deutschen Namen.

Konklusion.
Ich dieses kleine Buch ist ein Einführung in die Österreichische und bei Erweiterung der europäischen Orchideen. Es ist ein praktischer Feldführer, vor allem für diejenigen, die noch ‘Neulinge‘ sind in der Welt der einheimischen oder europäischen Orchideen und sich die Zeit nehmen wollen um herauszufinden welche Orchideen blühen. Der ‘Bestimmingsschlüssel‘ und die meist sehr guten Fotos werden sicherlich dazu beitragen die im Natur gefundenen Arten zu bestimmen.

back to
index review orchid books