THE ORCHIDS OF MADAGASCAR
Annotated Checklist, Annotated Bibliography

by Du Puy David, Cribb Philip, Bosser Jean, Johan & Clare

Royal Botanic Gardens, Kew 1999
ISBN 1 900347 70 9


english - nederlands

 

 

Dit 376 pp. dikke boek op A4 formaat geeft ons:
- een alfabetische lijst met alle tot nu toe gekende orchideeën van het Afrikaanse eiland Madagascar - de synoniemen inbegrepen,
- 48 pp. kleurenfoto’s en
- een gigantische, genummerde, alfabetische bibliografie - 1286 referenties.
De plantenlijst werd door vele medewerkers samengesteld, onder andere door Jean Bosser in Parijs en David Du Puy, Philip Cribb en Johan & Clare Hermans in Kew. De bibliografie is het werk van Johan & Clare Hermans die hiervoor hun eigen uitgebreide bibliotheek en de bibliotheken in Parijs, Kew en Tzimbazaza raadpleegden.

Het boek begint met een uitgebreide lijst van kleuren-foto’s. De foto’s zijn gegroepeerd tussen de plantenlijst en de bibliografie in. Die foto’s, geleverd door Ph. Cribb, J. Hermans, D. Du Puy en A. McRobb, zijn grotendeels van meer dan uitstekende kwaliteit.
In de plantenlijst krijgen we van elke plant, naast de juiste (up-to-date) wetenschappelijke naam, ook de auteur van de plant met de referenties van de publikatie waarin de plant beschreven werd en de referenties van het herbarium waarin het type gedeponeerd werd. Van elke plant, 960 taxa in het totaal, wordt de vindplaats(en) genoteerd, het biotoop, de hoogte boven de zeespiegel waar de plant groeit, de groeiwijze (epifytisch, terrestrisch of lithofytisch). Er zijn ook referenties verwijzend naar beschrijving en illustraties, verwijzingen naar beschrijvingen van de kweekwijze, verwijzingen naar geschiedenis en nota’s met bijkomende verwijzingen. Naast vindplaats, biotoop, hoogte, groeiwijze, enz... staan tussen haakjes een of meerdere nummers die overeenstemmen met de nummering in de uitgebreide alfabetische en genummerde bibliografie.
Er worden dus geen geslachten noch soorten beschreven. In de inleiding wordt wel meegedeeld dat later, na herziening, publikatie van geslachten en soorten zal volgen in de loop van de volgende jaren. Ook wordt vermeld dat recente botanische exploratie in Madagascar erop wijst dat veel nieuwe soorten op beschrijving wachten en dat nog veel moet onderzocht worden.

Besluit:
Het boek vormt een zeer interessant en bruikbaar bestand waarin alle belangrijke referenties te vinden zijn over de orchideeën van Madagascar en omliggende eilanden (Comoren inbegrepen). Aan de hand van dat bestand en vooral de bibliografie, kan de geïnteresseerde dan meer uitgebreide literatuur vinden, opzoeken en raadplegen.
Het boek kan zowel aan de wetenschapper als aan de weetgierige of gevorderde amateur veel diensten bewijzen.

Zie ook: An Introduction to the Cultivated Angraecoïd Orchids of Madagascar.
(top)
We have here a book with 376 pages, format A4, that brings us:
- an alphabetic list of all till now known orchids of the African Island Madagascar, synonyms included,
- 48 pages colour pictures,
- an immense, numbered, alphabetic bibliography – 1286 references.
The list of plants has been compiled by many cooperators: Jean Bosser from Paris, David Du Puy, Philip Cribb, Johan & Clare Hermans – all from Kew, and others. The bibliography is the work of Johan & Clare Hermans who went back to their own library and to libraries in Paris, Kew and Tzimbazaza.

The book begins with an index for the colour pictures. The pictures are grouped between the list of plants and the bibliography. Those pictures, made by Cribb, Du Puy, Mc Robb and Hermans are mostly of excellent quality.
The list of plants provides us with the following information:
- the correct (up to date) scientific name of the species with their author, reference to the publication and reference to the herbarium where the type has been deposited,
- from each of the 960 taxa we find the sites where it grows, habitat information, level i.c. to sea-level, habitus (terrestrial, epiphyte, lithophyte),
- reference to descriptions and illustrations, to culture advises, to history and to other notes.
- numbers that correspond with the numbering in the bibliography.
This is not a book that describes genera or species but, as the introduction says, after revision a publication of genera and species will follow later in the course of the next years. It is also says that exploration in Madagascar learns that many new species wait for description and a lot of research has to be done.

This book is a very interesting and very useful database with all important references about orchids from Madagascar en surrounding islands the Comoros included. It will help the interested amateur, professional and of course scientist to find the literature he needs.

Take also a look at: An Introduction to the Cultivated Angraecoïd Orchids of Madagascar.
(top)

back to
index review orchid books