The Flower of the European Orchid, form and function.
door/by Jean Claessens & Jacques Kleynen.

Uitgave/edited by Jean Claessens & Jacques Kleynen, 2011, Nederland.
439 pp., zeer veel kleurenfoto’s, a lot of color pictures.

ISBN/EAN: 978-90-9025556-9
NUR: 428


nederlands - english - français

 

 

Na een voorwoord door Prof. Richard Bateman, een inleiding door de auteurs en een bedanking aan al wie op een of andere manier dit werk ondersteunde (alfabetisch gerangschikt), p. 7 tot 11,  brengt ‘General account’ wat algemene informatie in tabelvorm (p. 13 en 14): afkortingen van de bloemonderdelen en afkortingen voor de namen van de Europese landen.

Een hoofdstuk ‘Orchid biology’ geeft zeer leesbaar inzicht in de bouw van de planten en bloemen. De beschrijvingen zijn zeer gedetailleerd. Ze zijn ter illustratie vergezeld van indrukwekkende macro-opnames van alle bloemonderdelen (p. 17 tot p. 34).

In ‘Pollination biology’ (p. 35 tot 39) bespreken de auteurs de diverse bestuivingsmogelijkheden van de Europese orchideeën. Dit hoofdstuk telt 2 subhoofdstukken en is rijkelijk geïllustreerd met prachtige macrofoto’s:
- Allogamie: het stuifmeel komt op de stempel van een andere bloem terecht dan die waar het stuifmeel vandaan komt. Er kan hier sprake zijn van kruisbestuiving (xenogamie): het stuifmeel wordt geleverd aan een bloem van een andere plant, maar ook van buurbestuiving (geitonogamie): het stuifmeel komt op een andere bloem, die op dezelfde plant zit en dit resulteert dus ook in zelfbestuiving.
- Autogamie: het stuifmeel komt op de stempel van dezelfde bloem terecht.

In het hoofdstuk ‘Systematic account’ (p. 41 tot 373) zien we de systematiek van de Europese orchideeën (tabel) gebaseerd op Pridgeon et al. (1999, 2001, 2003, 2005, 2009), een lijst van de Orchidinae (tabel), een korte uitleg over de Histologie/Microscopie en over de Palynologische methodes (o.a. SEM scanning met electronenmicroscoop). Daarop worden van alle geslachten van de Europese orchideeën de bloemen bekeken te beginnen met Cypripedium om te eindigen met Traunsteinera.
De geslachten worden beschreven. Komen aan bod: Morfologische aanpassingen, de bestuiving, ‘observations’ geeft belangrijke én interessante informatie, meer uitleg over de sytematiek, verwijzingen naar ‘te lezen’ literatuur. Uiteraard is ook dit hoofdstuk prachtig geïllustreerd, ook met opnames die met een elektronenmicroscoop gemaakt zijn. Alle foto’s laten de lezer, soms tot in onvermoede details, kennis maken met de bloem van de Europese orchideeën.

Het boek sluit af met een ‘Glossary’ (verklarende woordenlijst) (p. 375 tot 379), een ‘Appendix 1’ geeft per orchideeënsoort een lijst van bestuivende insecten (p. 381 tot 408), een ‘Appendix 3’ geeft een lijst van soorten waarbij autogamie voor komt (p. 409 tot 411), een ‘Appendix 4 (p. 412): een lijst met het aantal zaden per zaaddoos per soort, een ‘Appendix 5 geeft een overzicht (tabel) van de tijd nodig om het ‘caudiculum ‘ (staartje waarop de pollinia staan) naar voor te laten buigen (p. 413 en 414) *.
Hierop volgt een zeer uitgebreide bibliografie (p. 415 tot 432) en een index (p. 433 tot 439).

P.S.
De 'Apendices' werden in 2016 uitgebreid met interessante informatie (zie hieronder bij de franstalige uitgave).

Besluit.
Dit boek is geen flora in de strikte zin van het woord. Het legt uitvoerig uit én toont met uitzonderlijk mooie foto’s hoe de bloemen van de Europese orchideeën gebouwd zijn en hoe ze functioneren om bestoven te worden en hoe ze bestoven worden.
Het moet gezegd: “De foto’s zijn ‘du jamais vu!’
Het boek is dus zonder meer een must voor al wie ‘het naaldje en het draadje’ van de Europese orchideeën wil leren kennen.

Rik Neirynck, april 2014.

* Nadat de pollinia vrijgekomen of -gemaakt zijn (door een insect) buigt het ‘caudiculum’ langzaam naar voor of op zijn minst in de gunstigste positie om op de stempel van een bloem terecht te komen. Darwin heeft dit mooi beschreven in onder andere ‘The various contrivances by which Orchids Are Fertilised By Insects’, een uitgave van John Murray, Londen 1890.
top

 

 

A foreword by Prof. Richard Bateman, an introduction by the authors and acknowledgements to all those who in one or another way supported this work (in alphabetical order p. 7 to 11), are followed by a table ‘General Account’ with general information (p. 13 and 14): abbreviations for the flower parts and abbreviations for the European countries of names.

A chapter 'Orchid biology' gives a very readable insight into the construction of the plants and flowers. The descriptions are very detailed and illustrated with impressive macro shots of all flower parts (p. 17-34).

In 'Pollination biology’ (p. 35-39), the authors discuss the various pollination possibilities of European orchids. This chapter is richly illustrated with beautiful macro photos:
- Allogamy: Pollen come on the stigma of another flower than where the pollen came from. There can be cross-pollination (exogamy): Pollen come on a flower of another plant, but also from neighboring pollination (geitonogamy): Pollen from another flower on the same plant, and thus results in self-pollination.
- Autogamy: Pollen comes on the stigma of the same flower where the pollen come from.

In the chapter ‘Systematic account’ (p. 41-373), we see the system of the European orchids (table) based on Pridgeon et al. (1999, 2001, 2003, 2005, 2009), a list of the Orchidinae (table), a brief explanation of the histology/microscopy and the palynological methods (eg with SEM scanning electron microscope). Thereupon the flowers of the genera within the European orchid flora are discussed from Cypripedium to Traunsteinera.
For this genera are described: Morphological adaptions, pollination, the paragraph ‘observations’ provides important and interesting information, explanation of the systematics, references to literature. Obviously, also this chapter is beautifully illustrated, inclusive illustrations made with an electron microscope. All photos let the reader discover the flower of European orchids, sometimes with unexpected details.

The book concludes with a ‘Glossary’ (Glossary) (p. 375-379),
‘Appendix 1’ is a list of pollinating insects for each of orchid species (pp. 381-408), ‘Appendix 3' is a lists of species in which autogamy (p 409 to 411). 'Appendix 4’ (p 412.) gives the number of seeds per capsule per species, ‘Appendix 5’ gives the time required for the 'caudiculum' to bend in the correct position for pollination (p. 413-414)*.
This is followed by an extensive bibliography (p. 415-432) and index (p. 433-439).

P.S.
In the french edition (see below) more intereting information has been added to the Appendices in 2016.

Conculsion.
This book is not an orchid flora in the strict sense of the word. It explains in detail and shows with exceptionally beautiful photos how the flowers of the European orchids are built and how they function to be pollinated and how they are pollinated.
It must be said: "The pictures are 'du jamais vu!’
The book is definitely a must for anyone who wants to know everything what and how the pollination mechanism of the European orchids are functioning.

Rik Neirynck, April 2014.

* After the pollinia are released (by an insect bug) the 'caudiculum' bends slowly forward or at least in the most favorable position to land on the stigma of a flower. Darwin described this beautifully in ‘The various contrivances by Which Orchids are Fertilised by Insects', published by John Murray, London, 1890.
top

 

 
Orchidées d’Europe,
fleur et pollinisation.

Par Jean Claessens & Jacques Kleynen.
Biotope Éditions, 34140 Mèze, France.
448 pp., un grand nombre de photos.

ISBN 978-2-36662-177-8

Le livre commence avec une ‘Préface’ par le Prof. Richard Bateman, une ‘Préface’ par Marc-André Selosse et un ‘Avant-propos’ par les auteurs et des ‘Remerciements’ à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont soutenu ce travail (par ordre alphabétique) (p. 7 à 11).

‘Parti 1 – Géneralistés’ (p. 13 à 41).
Cette ‘Parti 1’ apporte quelques informations générales sous forme de tableau: abréviations de pièces florales, abréviations de noms de pays européens.
Un chapitre ‘Biologie des orchidées’ donne un aperçu très lisible de la structure des plantes et des fleurs. Les descriptions sont très détaillées. Ils sont accompagnés d'impressionnantes photos macro de toutes les parties de la fleur.
Dans ‘Biologie de la Pollinisation’ les auteurs discutent des différentes possibilités de pollinisation des orchidées européennes. Ce chapitre est richement illustré de belles photos macro. Ici les sujets sont:
- Allogamie: le pollen sont mis sur le stigmate d'une fleur différente de celle d'où provient le pollen. Il peut y avoir ici une pollinisation croisée (xénogamie). Les pollens sont fourni à une fleur d'une autre plante, mais aussi à partir d'une pollinisation voisine (goatonogamie) ou les pollens sont livré à une autre fleur, qui est sur la même plante et cela se traduit également par autopollinisation.
- Autogamie: les pollen sont mis sur le stigmate de la même fleur.

‘Parti 2 – Sytématique’ (p. 43 à 381).
’Parti 2' est subdivisé en plusieurs chapitres dont ‘Liste systématique’ est basée sur Pridgeon et al. (1999, 2001, 2003, 2005, 2009 ; Bateman et al. 1997 ; etc..., une brève explication sur ‘Hhistologie / Microscopie’ et sur les méthodes palynologiques (y compris la numérisation SEM avec microscope électronique).
Les fleurs de tous les genres d'orchidées européennes sont ensuite examinées, en commençant par Cypripedium et en terminant par Traunsteinera (p. 46 à 381).
Les genres sont décrits. Sujets discutés en sous-chapitres sont: ‘Adaptations morphologiques ; ‘Pollinisation’ ; ‘Observations’ fournissant des informations importantes et intéressantes, plus d'explications sur le système ; des ‘Références bibliographiques’. Ce chapitre est, évidemment, également magnifiquement illustré, aussi avec quelques images prises au microscope électronique. Toutes les photos présentent au lecteur, parfois avec des détails inattendus, la fleur des orchidées européennes.

Le livre se termine par un ‘Glossaire’ (p. 382 à 383) et 5  Annexes : ‘Annexe 1’ donne une liste d'insectes pollinisateurs par espèce d'orchidée (p. 384 à 409); une ‘Annexe 2’ donne le taux de fructification (p. 410 à 423); ‘Annexe 3’ donne une liste des espèces où l'autogamie se produit (p. 424 à 427); ‘Annexe 4’ (p. 428 et 429) donne une liste avec le nombre de graines par capsule par espèce; ‘Annexe 5’ donne information sur le délai d’inclination en avant des caudicules (caudicule = la ‘queue’ sur laquelle se trouvent les pollinies) (p. 430 et 4314) *.
Ensuite il y a ‘Références bibliographiques’ (p. 432 à 443) et un ‘Index des noms de plantes et insectes’ (p. 444 à 448).

P.S.
Cette édition francophone compte 50 pages en plus en comparaison de l’édition anglophone originale.
Les ajouts:
- les ‘Annexes’ dans cette l’édition originale ont été élargies en 2016 avec des informations supplémentaires et intéressantes.
- des compléments sur les textes des monographies de certains genres.

Conclusion.
Ce livre n'est pas une flore au sens strict mais il explique en détail et montre avec des photos d'une beauté exceptionnelle comment les fleurs des orchidées européennes sont construites et comment elles fonctionnent pour être pollinisées et comment elles sont pollinisées.
Vraiment: « Les photos sont du jamais vu! »
Le livre est donc un incontournable pour chacun qui veut connaître toutes les particularités des orchidées européennes.

Infos : Biotope Éditions & Le Club Biotope.

Rik Neirynck, avril 2021.

* Une fois que les pollinies sont relâchées (par un insecte), le caudiculum se penche lentement en avant ou du moins dans la position la plus favorable pour atterrir sur le stigmate d'une fleur. Darwin a bien décrit cela dans, entre autres, ‘The various contrivances by which Orchids Are Fertilised By Insects’, publié par John Murray, Londres 1890.

top

   
back to
index review orchid books

home