Angraecoid Orchids, species from the African Region

by Joyce Stewart, Johan Hermans & Bob Campbell
Timber Press, Portland, Oregon, USA.
431 pp., ontelbaar aantal kleurenfoto’s
ISBN 13: 978-0-88192-788-7
ISBN 10: 0-88192-788-0

nederlands - english

 

 

Van alle Afrikaanse orchideeën spreken de soorten die onder de noemer ‘Angraecoiden’ vallen het meest tot de verbeelding. Dat heeft vermoedelijk alles te maken die wel heel bijzondere orchidee uit Madagascar, de Angraecum sesquipedale. Maar ook elders, onder andere in subsaharaans Afrika, groeien orchideeën die tot de grote groep van Angraecoiden behoren. Jawel, 47 orchideeëngeslachten kunnen in deze groep ondergebracht worden.

Een voorword leidt het boek in waarna in een uitgebreide introductie het begrip ‘Angraecoid’ volledig uit de doeken gedaan wordt.
Het eerste hoofdstuk behandelt het geslacht Angraecum. In korte voorstelling van het geslacht met tips voor de cultuur kan als inleiding tot het geslacht Angraecum aanzien worden. Daarop volgt een korte inhoud van het geslacht: een indeling per sectie waarin de soorten afhankelijk van hun kleur ondergebracht zijn. Dan worden sectie per sectie alle soorten besproken.

In het tweede hoofdstuk worden de andere 14 geslachten en hun soorten in de subtribu Angraecinae behandeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld Aeranthes, Jumellea, Neobathiea en Sobennikoffia om de belangrijkste te vermelden. Elk geslacht wordt voorgesteld, er zijn tips voor de cultuur waarna de soorten aan bod komen. De soorten worden, afhankelijk van hun herkomst, in subhoofdstukken besproken. Zo is er bijvoorbeeld voor het geslacht Aeranthes een Subhoofdstuk voor één soort afkomstig uit Afrika, een subhoofdstuk voor soorten uit Madagascar en de Comoren Eilanden en een subhoofdstuk voor de soorten uit La Réunion en Mauritius.

Het derde hoofdstuk is volledig aan het geslacht Aerangis gewijd.
In een eerste subhoofdstuk komen de soorten uit Afrika aan bod. Deze worden in vier groepen ondergebracht afhankelijk van de lengte van het honingspoor (groepen 1 en 2) of de grootte van de plant en de vorm van de lip (groepen 3 en 4).  In een tweede subhoofdstuk komen de soorten uit Madagascar en de Comoren Eilanden aan bod. Hier worden de soorten in vijf groepen ondergebracht rekening houdend met de morfologische eigenschappen van planten en bloemen.

In het vierde hoofdstuk komen de andere 31 geslachten uit de subtribu Aerangidinae aan bod. Van die 31 zijn de geslachten Cyrtorchis, Diaphananthe, Eurychone, Microcoelia Solenangis en Tridactyle misschien wel het meest bekend. Elk geslacht wordt voorgesteld en na tips voor de cultuur worden de verschillende soorten besproken. Waar binnen een besproken geslacht de soorten hetzij op het Afrikaanse continent, het zij op Madagascar enzovoort te vinden zijn, worden die in een afzonderlijk subhoofdstuk ondergebracht.

Van elke in dit boek besproken orchideeënsoort wordt de auteur weergegeven waarop een korte beschrijving volgt van de plant en de bloemen. Heel kort wordt beschreven hoe de plant (epifytisch, …) groeit en op welke hoogte ten opzichte van zeeniveau ze gevonden wordt. Er is een korte vermelding van het land of de landen van herkomst.

Op het einde van het boek wordt een geslachtensynoniemenlijst gepubliceerd, een afmetingenomrekeningstabel, een verklarende woordenlijst (glossary), een lijst met referenties (= belangrijke bibliografie!), een lijstje met enkele belangrijke websites en een index met orchideeënnamen.

Het is belangrijk om weten dat alle geslachten die onder de term ‘Angraecoid’ vallen en bijna alle soorten binnen die geslachten in dit boek aan bod komen (n.v.d.r.: (note: Rhipidoglossum stolzii (Schltr.) Garay, syn. Diaphananthe stolzii Schltr., Angraecopsis stolzii (Schltr.) R.Rice from Malawi, Zuid-Oost Tanzania is niet besproken). Met andere woorden: dit boek beperkt zich niet uitsluitend tot bijvoorbeeld het eiland Madagascar. Men kan dus stellen dat we het hier over een zeer volledig en dus uiterst nuttig boek hebben dat op zijn minst elkeen zal aan spreken die in Afrikaanse orchideeën geïnteresseerd is. Voor die mensen is het een ‘must have it’.
top

 

Of all African orchids the 'Angraecoid orchids' are the best known and loved by every orchid aficionado. That probably has everything to do with that very special orchid from Madagascar, the Angraecum sesquipedale. But also outside of Madagascar, f.i. in sub-Saharan Africa, grow many orchids belonging to the large group of Angraecoid orchids: a total of 47 orchid genera in this group.

After a preface, the introduction explains the concept Angraecoid orchid.
The first chapter deals with the genus Angraecum. A a short presentation of this genus, with tips for the culture, can be seen as an introduction to the genus Angraecum. Then follows a synopsis of the genus by section in which the species are placed depending on their color. Then, section by section, all species presented.

In the second chapter, the other 14 genera and their species in the subtribu Angraecinae are treated. This includes such as Aeranthes, Jumellea, Neobathiea, Sobennikoffia which are the best known genera. Each genus is proposed, there are tips for culture and the species are discussed. The species, depending on their origin, are placed into subchapters. For example, for the genus Aeranthes, there is a subchapter for one species from Africa, a subchapter for species from Madagascar and the Comoros Islands and a subchapter for the species from Reunion and Mauritius.

The third chapter is devoted entirely to genus Aerangis.
In a first subchapter, the species from Africa are presented. These are placed into four groups depending on the length of the spur (groups 1 and 2) or the size of the plant and the shape of the lip (groups 3 and 4). A second subchapter  discusses the species from Madagascar and the Comoros Islands. Here the species are classified in five groups taking into account the morphological characteristics of plants and flowers.

The fourth chapter deals with the other 31 genera from the subtribu Aerangidinae. Of those 31 the genera Cyrtorchis, Diaphananthe, Eurychone, Microcoelia Solenangis Tridactyle are perhaps the best known. Each genus is proposed with tips for the culture and the different species are discussed. A genus or species on the African continent, or those that can be found in Madagascar, are discussed in a separate subchapter.

In this book the authors give a brief description each orchid species: the plant and the flowers. Very briefly they describe how the plants are growing (epiphytic, etc…) and at what height above sea level they grow. The country or countries of origin are mentioned.

At the end of the book we find a list with genus synonym names, a size conversion table, a glossary, a list of references (= important bibliography!), a list of the most important sites and an index of orchid names.

It is important to know that all genera covered by the term 'Angraecoid’ and almost all species within the genera are discussed in this book (note: Rhipidoglossum stolzii (Schltr.) Garay, syn. Diaphananthe stolzii Schltr., Angraecopsis stolzii (Schltr.) R.Rice from Malawi, South-east Tanzania and is not discussed). In other words, this book is not limited solely to, for example, the island of Madagascar. One can therefore say that we are talking about a very comprehensive and extremely useful book that at least will be of interest to those with interests in African orchids. For those people this book is a 'must have'.
top

back to
index review orchid books