Aerangis
Exquisite African Orchids to discover, identify & grow.

Door/by Isobyl la Croix.
Hard cover, 200 p., veel kleurenfoto’s.
Timber Press, Portland – Oregon USA; London – UK, 2014.
Het boek werd gepubliceerd met de steun van/
                         Published with support of Stanley Smith Horticultural Trust.
ISBN 978-1-60469-562-5

nederlands - english

Dit boek is opgedragen aan Joyce Stewart zaliger. Ze was een groot specialist van de Afrikaanse orchideeën.
Het is het eerste boek dat alle 58 Aerangis-soorten behandeld. In Kew Bulletin 34: 239 – 319, 1979 werd van de hand van Joyce Stewart al eens een Aerangis monografie gepubliceerd: A revision of the African species of Aerangis. Hierin werden 26 Aerangis-soorten van het Afrikaanse vasteland uitvoerig besproken. In 1986 publiceerde Stewart onder de titel ‘Star of the Islands’ over de Aerangis-soorten van de eilanden in de Indische oceaan (Madagscar, de Comoren, …) in American Orchid Society Bulletin 55: 8, 9, 10 en 11. Die publicaties moeten tot op vandaag (2014) de enige monografische behandelingen geweest zijn van het geslacht Aerangis. Sinds die publicaties is wetenschappelijk gezien ondertussen wel wat veranderd: andere inzichten, beschrijvingen van nieuwe soorten, … In haar voorwoord meldt de auteur dat zij geen ‘basic’ informatie geeft over de cultuur aangezien de meeste Aerangis-kwekers ervaren orchideeënkwekers zijn, dat ze bij de bespreking van de soorten niet alle synoniemen vermeld noch waar zich de type specimen bevinden omdat al die informatie zeer toegankelijk is op het internet.
Naast enkele overzichtskaarten van Afrika lezen we in welke landen Aerangis-soorten voor komen (p. 10 – 11).
En eerste hoofdstuk behandelt het geslacht Aerangis (vanaf p . 14): korte geschiedenis, morfologie, bloemstengel, waardoor onderscheid Aerangis zich van andere verwante Afrikaanse geslachten. Dit hoofdstuk sluit af met een sleutel (p. 20 – 21) waarbij de soorten in vier groepen onderverdeeld worden: soorten met zeer kleine bloemen op lange bloemstengels, met bloemen die een honingspoor hebben van tien centimeter of langer, bloemen met een honingspoor van hoogstens vier centimeter lang en soorten met een honingspoor van vier tot negen centimeter lang. Er volgt ook nog een afzonderlijke sleutel voor alleen de soorten van het Afrikaanse continent (p. 22) en één voor de soorten van Madagaskar en de Comoren (p. 23).
In het tweede hoofdstuk bespreekt de auteur de habitat, het klimaat en de verspreiding van de Aerangis-soorten. Een tabel (p. 31) geeft zeer overzichtelijk weer waar (continent, eilanden) de diverse Aerangis-soorten groeien.
Het derde hoofdstuk (p. 34 – 37) bespreekt welke de bedreigingen zijn voor het voortbestaan van de soorten in de natuur en wat hiertegen kan gedaan worden.

Een vierde hoofdstuk is integraal gewijd aan de cultuur van Aerangis-planten.
In hoofdstuk ‘Plant directory’ komen de Aerangis-soorten aan bod: eerst de soorten van het Afrikaanse continent (p. 46 – 131), daarna de soorten van Madagaskar en de Comoren (p. 132 – 177). Omdat het geslacht tot op vandaag niet in secties onderverdeeld werd, komen de soorten alfabetisch aan bod: naam, enkele synoniemen, beschrijving, habitat, verspreiding, cultuur en onder ‘notes’ nog wat bijkomende informatie. Elke soort is mooi geïllustreerd met kleurenfoto’s en/of tekeningen
In een zesde hoofdstuk (p. 180 – 189) worden enkele tussen geslachtelijke of natuurhybriden besproken.
Het boek sluit af met een verklarende woordenlijst (p. 190 – 191), een uitgebreide bibliografie (p. 192 – 193), een lijst met kwekerijen (wereldwijd) die Aerangis-soorten aanbieden (p. 194 – 195), een grafisch overzicht van bladvormen met definitie van die vormen (p. 196), een conversietabel voor lengtematen (p. 196) en een index van in de teksten gebruikte plantennamen.

Besluit.
Dit is een mooi geproduceerd en geïllustreerd boek. Sommige foto’s mochten wat meer detail van de bloemen prijsgeven. Bij de tekeningen staan geen afmetingslijntjes, dit zou een visuele hulp geweest zijn; gelukkig is de tekst hierover duidelijk.
Dit boek bespreekt alle tot vandaag (2014) gekende Aerangis-soorten is, het is op zijn minst een goede vervollediging van alle bestaande literatuur over de soorten binnen het geslacht Aerangis. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat liefhebbers van Afrikaanse orchideeën dit boek zullen laten liggen.

top

 

This book is dedicated to the late Joyce Stewart. She was a great specialist of African orchids.
It is the first book in which all 58 Aerangis-species are presented. In Kew Bulletin 34, 1979: 239-319, Joyce Stewart wrote the monograph ‘Aerangis: A revision of the African species of Aerangis’. In this 26 Aerangis-species of the African continent were discussed. In 1986 Stewart published 'Star of the Islands' about the Aerangis-species of the islands in the Indian Ocean (Madagascar, Comoros, ...) in the American Orchid Society Bulletin 55, 1986: 8, 9, 10 and 11. Until today (2014) these publications are the only published monographic treatments about the genus Aerangis. Meanwhile some more species ware described and scientific insights have changed.
In her preface the author states that she does not includes ‘basic’ information about the culture since most Aerangis-growers are experienced orchid growers, that with the discussion of the species she did not list all synonyms nor where the type specimen are deposed because that information is easily accessible on the Internet (The Plant List, IPNI, …).
Besides maps of Africa, we read in which countries Aerangis-species occur (p. 10-11).
A first chapter deals with the genus Aerangis (from p. 14): brief history, morphology, inflorescences, flower, distinguishing features. This chapter also gives a key in which the species are divided into four groups (p. 20-21): species with very small flowers on long inflorescences with flowers that have a spur of 10 cm or longer, flowers with a spur longer than 4 cm and species with a spur that measures 4-9 cm. There also is one key for the species of the African continent (p. 22) and one for the species of Madagascar and the Comoros (p. 23).
In the second chapter, the author discusses the habitat, climate and the distribution of Aerangis-species. A table (p. 31) gives a very good overview of where (continent, islands) various Aerangis-species grow.
The third chapter (p. 34-37) discusses the threats to the survival of the species in nature and what can be done.
A fourth chapter is fully devoted to the culture of Aerangis-plants.
The Aerangis-species are described in chapter 'Plant directory’; the species of the African continent (p. 46-131) followed by the species of Madagascar and the Comoros. (p. 132-177). The species are discussed in alphabetical because the genus is until today not divided into sections. Are given: name, some synonyms, description, habitat, distribution, culture and under notes’ some additional information. Each species is well illustrated with color photographs and/or drawings.
In a sixth chapter (p. 180-189) some intergeneric and/or natural hybrids discussed.
At the end we find a glossary (p. 190-191), an extensive bibliography (p. 192-193), a list of nurseries (worldwide) selling Aerangis-species (p. 194-195), a graphical overview of leaf forms with definition of those forms (p. 196), a conversion table centimeters versus inches (p. 196) and an index of plant names used in the texts.

Conclusion.
This is a beautifully produced and illustrated book. Some pictures might reveal more detail of the flowers. With the drawings dimension lines would have been a visual aid, it helps that the texts are clear about the dimensions.
This book discusses all known Aerangis-species until today (2014). It's at least a good supplement to all existing literature on the species within the genus Aerangis. I can hardly imagine that fans of African orchids will not buy this book.

back to
index review orchid books